Algemene voorwaarden

1. Geldigheid van de algemene voorwaarden
Tussen de contractanten (de vertaalster en de klant) zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden geldig. Eventuele mondelinge supplementaire afspraken zijn nietig. Deze voorwaarden gelden ook voor alle toekomstige zaken tussen de contractanten.

2. Offertes en prijzen
(1) De prijs wordt gewoonlijk berekend per regel van 50 lettertekens van de doeltekst, inclusief spaties en leestekens. Alle prijzen zijn netto exclusief btw.
(2) De minimumprijs voor een opdracht bedraagt 25,-€. De klant betaalt de minimumprijs plus btw vooraf aan de vertaalster.
(3) Afwijkende prijsvormingen (kortingen, vaste prijzen) tussen de vertaalster en de klant moeten schriftelijk worden vastgelegd.
(4) Er ontstaan meerkosten als meer opsporingswerk noodzakelijk wordt dan de vertaalster redelijkerwijs mocht verwachten, als er onduidelijke kopieën aangeleverd worden of de te vertalen teksten niet duidelijk zijn, indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht of als de te vertalen tekst niet als databestand of goed leesbaar op papier aangeleverd wordt en het toegankelijk maken meerkosten en werk veroorzaakt. Ook als er door de bovenstaande omstandigheden meerkosten ontstaan wordt dit in rekening gebracht.

3. Plaatsen van een order
(1) Het contract is een arbeidscontract. Bij het plaatsen van een opdracht krijgt de opdrachtgever een schriftelijke orderbevestiging met een precieze specificatie van de opdracht. Als de opdrachtgever er binnen 7 dagen geen bezwaar tegen maakt geldt de opdracht in vorm en omvang als overeengekomen zoals in de orderbevestiging gespecificeerd.
(2) De vertalingen worden normaliter met Microsoft Word geschreven.

4. Levering
(1) Leveringstijden worden naar eer en geweten aangegeven. Ze kunnen echter alleen maar streeftermijnen zijn.
(2) Een levering geldt als uitgevoerd als de vertaling aan de opdrachtgever is afgestuurd.
(3) In zoverre het van de klant in redelijkheid gevergd kan woorden is de levering in meerdere delen toelaatbaar.

5. Overmacht
(1) Gebeurtenissen van overmacht die de vertaalster de uitvoering van de in de contract gespecificeerde prestaties wezenlijk bemoeilijken of onmogelijk maken geven de vertaalster het recht de vervulling van haar plichten voor de duur van de storing plus een behoorlijke aanlooptijd uit te stellen
(2) Overeenkomstig daarmee geldt hetzelfde als de vertaalster afhankelijk is van correcte en tijdige levering van prestaties vooraf van derden, en de niet correcte en niet tijdige levering niet door schuld van de vertaalster werd veroorzaakt.
(3) In het geval van een gebeurtenis als bedoeld in (1) of (2) heeft de vertaalster het recht tot terugtreding.

6. Aansprakelijkheid
(1) De vertaalster is in het geval van opzet of schuldig verzuim aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen. Voor het overige is de vertaalster uitsluitend aansprakelijk voor letsels van lijf, leven of gezondheid of wegens schending van wezenlijke contractuele plichten. De schadevordering voor de schending van wezenlijke contractuele plichten beperkt zich echter tot de contracttypische, voorzienbare schade. Aansprakelijkheid voor schade aan rechtsgoederen van de klant door de concrete inhoud van de levering, bv. schade aan andere zaken, zijn echter uitgesloten.
Als de klant een verbruiker is gelden de bestemmingen van zin 3 en 4 niet in zoverre het om opzet of grove nalatigheid gaat of wegens schending van lijf, leven en gezondheid wordt ingestaan.
Wanneer de klant een ondernemer is blijft de aansprakelijkheid van de vertaalster ook in het geval van grove nalatigheid beperkt tot de contracttypische, voorzienbare schade. Voor het overige gilt de regeling van zin 4.
De regeling van de voorafgaande alinea heeft betrekking op schadevergoeding naast de prestatie en schadevergoeding in plaats van de prestatie, ongeacht uit welke rechtsgrond, in het bijzonder wegens mankementen, de schending van plichten die uit de schuldovereenkomst resulteren of een onrechtmatige daad. Deze regeling geldt ook voor de claim voor compensatie van nutteloze aanwending.
Een wijziging van de bewijslast ten nadele van de klant gaat met de voorafgaande regelingen niet gepaard.
(2) Eventuele letsels van auteursrechten of andere octrooirechten door de vertaling gaan ten laste van de klant. De klant is ertoe verplicht de vertaalster van eventuele claims van derden vrij te stellen.
(3) De klant is ertoe verplicht mankementen onmiddellijk maar op zijn laatst binnen vijf dagen na ontvangst van de vertaling schriftelijk aan de vertaalster te melden. Anders wordt de vertaling als goedgekeurd beschouwd. De mankementen moeten in dit geval zo gedetailleerd als mogelijk worden gespecificeerd. Een mislukken van de bijstelling is eerst na de tweede poging gegeven. De gevallen waar het stellen van een termijn overbodig is blijven hiervan onaangetast. In het geval dat er mankementen zijn heeft de klant geen recht tot terughouding, in zoverre dat in geen adequate verhouding tot de mankementen en de waarschijnlijke kosten van de nalevering (in het bijzonder het verhelpen van mankementen) staat.
De klant is niet bevoegd, aanspraken en rechten wegen mankementen in te vorderen, wanneer hij betalingen niet heeft verricht en het te betalende bedrag (inclusief eventueel gedane betalingen) in een adequate verhouding tot de waarde van de onvolmaakte vertaling staat.

7. Terugtrekken van de klant
De klant mag zich alleen maar in het kader van de wettelijke regelingen uit het contract terugtrekken bij plichtverzuim van de vertaalster. In het geval van mankementen blijft het echter bij de wettelijke bepalingen. De klant moet zich na een plichtverzuim op verzoek van de vertaalster verklaren of hij zich wegens het plichtverzuim uit het contract zal terugtrekken of op de levering staat.

8. Vergoeding in het geval van een voortijdige beëindiging van het contract
Eindigt het contract tussen de partijen voortijdig heeft de vertaalster recht op een schadevordering van 20 percent van het waarde van de opdracht, en in het geval van een vertaling tegen minimumprijs deze minimumprijs. Facultatief kan de vertaalster ook de volgens nummer 2 (1) overeengekomen vergoeding voor de tot dat tijdstip geleverde gedeeltelijke prestatie eisen. De klant betaalt daarenboven btw in de wettelijk bepaalde hoogte. Wat de schadevordering aanbetreft is het de klant toegestaan, het bewijs te leveren dat een schade niet of niet in deze grootte is ontstaan. Heeft de vertaalster een grotere schade opgelopen blijft de invordering van deze schade uitdrukkelijk voorbehouden

9. Eigendomsvoorbehoud
De vertaling blijft tot de volledige betaling van alle vorderingen van de vertaalster haar eigendom. Een voorafgaand gebruiksrecht voor de klant bestaat niet.

10. Betalingsvoorwaarden
(1) Het honorarium moet binnen 30 dagen vanaf de rekeningsdatum worden betaald.
(2) In het geval dat de klant een betalingstermijn laat verstrijken heeft de vertaalster het recht, wegens betalingsverzuim een rente van vijf procentpunten boven de wettelijke rente van de Europese Centrale Bank te berekenen. In het geval van rechtshandelingen waar een consument niet betrokken bij is bedraagt de rentevoet acht procentpunten boven de wettelijke rente.
(3) De klant mag alleen vorderingen tegenrekenen die onbetwist of rechtsgeldig zijn.

11. Bescherming van geheimen
(1) Alle informaties en teksten die de klant als vertrouwelijk kenmerkt vallen onder geheimhouding.
(2) De elektronische datatransmissie kan een bedreiging voor de bescherming van bedrijfs- en handelsgeheimen en andere data en informaties vormen. De vertaalster is daarvoor niet verantwoordelijk.
(3) Glossaria en terminologieën die de vertaalster in de loop van het werk heeft samengesteld zijn niet aan geheimhouding onderhevig en zijn eigendom van de vertaalster in zoverre niets anders schriftelijk wordt overeengekomen.

12. Verjaring
De verjaringstermijn voor claims en rechten wegens mankementen – onverschillig uit welke rechtsgrond – bedraagt een jaar. Deze verjaringstermijn geldt ook voor andere schadevorderingen aan de vertaalster onafhankelijk van hun wettelijke basis (ook voor aanspraken voor compensatie van ijdele uitgaven). Deze termijn geldt ook in zoverre de aanspraken niet en verband staan met een mankement. De verjaringstermijn begint en iedere geval met de levering. De verjaringstermijn geldt niet in geval van opzet of arglistig verzwijgen van het mankement door de vertaalster. Hij geldt bovendien niet voor schadevorderingen in geval van een letsel van lijf, leven, gezondheid of vrijheid, in geval van een schuldig plichtverzuim of bij schuldige overtreding van wezenlijke verdragsverplichtingen.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtsbank
(1) Dit contract is uitsluitend onderhevig aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland met uitsluiting van het CISG (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods).
(2) Bevoegde rechtsbank is Keulen wanneer de klant koopman, rechtspersoon van publiekrecht of publiekrechtelijk speciaal vermogen is of geen algemeen bevoegde rechtsbank in het binnenland heeft.

14. Salvatorian clausule
(1) Wijzingen en aanvullingen van het contract inclusieve deze bepalingen moeten schriftelijk woorden vastgelegd. Ze moeten als zulke worden gekenmerkt.
(2) In het geval dat een clausule nietig is of wordt of in het geval dat er een lacune in het contract is blijven de anderen clausules niettemin geldig. In plaats van de nietige bepaling of als aanvulling van de lacune zal een passende regeling gelden, die in het kader van het wettelijk toegestane zo ver mogelijk benadert wat de partijen gewild hebben of gewild zouden hebben.
(3) De contractanten zullen noodzakelijke modificaties, aanvullingen en aanpassingen van het contract in een atmosfeer van goede samenwerking en rekening houdend met de gemeenschappelijke economische bedoelingen aanbrengen.

tekst in: DuitsEngelsSpaans