Impressum en Privacyverklaring

Diplom-Uebersetzerin (FH) Birte Mirbach

Aeussere Kanalstrasse 243
D-50827 Keulen
Duitsland

E-Mail: post@birtemirbach.de
Tel.: 0221/53 97 998 (als u vanuit Duitsland belt)
0049 221 53 97 998 (als u van het buitenland belt)

USt.IdNr. DE256193938

 

Fotos en tekst (c) Birte Mirbach
Website van Ina Baumbach

 

Vertaalster Birte Mirbach, gevestigd aan Äußere Kanalstraße 243, 50827 Keulen, Duitsland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: zie hierboven

 

Birte Mirbach is de Functionaris Gegevensbescherming van vertaalster Birte Mirbach. Zij is te bereiken via post@birtemirbach.de.

Het gebruik van mijn website is in de regel mogelijk zonder persoonlijke informatie af te staan. Wanneer er op mijn pagina’s om persoonlijke gegevens (bv. naam, adres of e-mailadres) wordt gevraagd, gebeurt dit zoveel mogelijk op vrijwillige basis. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden deze gegevens niet aan derden doorgegeven.

Ik wijz erop dat er bij gegevensonverdacht (bv. bij communicatie via e-mail) veiligheidsrisico’s kunnen bestaan. Een volledig sluitende bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Persoonsgegevens die ik verwerk

Ik verwerk uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Bankrekeningnummer (alleen in geval van een aanbesteding)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via post@birtemirbach.de, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Ik verwerk uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Ik verwerk ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ik neem niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen: In geval van een aanbesteding geldt volgens de Duitse wet een wettelijke bewaarperiode van tien jaren voor de bescheiden van het bedrijf. In het geval dat iemand mij voor een opdracht contacteert en toch geen opdracht geplaatst wordt, worden de gegevens gewist, zodra duijdeijk is, dat er geen opdracht meer zal geplaats worden en dus geen zakenrelatie tot stand komt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verstrek deze uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Ik gebruik alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Logbestanden van de server

De provider van deze pagina, Strato AG, Pascalstraße 10,10587 Berlin, registreert en verzamelt informatie in de zogenaamde logbestanden van de server. Deze gegevens worden door uw browser automatisch aan mij doorgegeven. Dit zijn:

  • Type en versie van de browser
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Verwijzende URL
  • Hostnaam van de bezoekende computer
  • Tijd van de serveraanvraag
  • IP-Adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

De basis voor de dataverwerking is art. 6  lid 1 sub. b AVG dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen toestaat.

Sluiting van een contract voor de verwerking van ordergegevens

Ik heb met Strato een contract gesloten voor de gegevensverwerking en voer de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten volledig uit.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door mij en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens over die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar post@birtemirbach.de. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Ik wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de toezichthouder voor gegevensbescherming voor het bondsland Noordrijn-Westfalen. De bevoegde toezichthouder en de contactgegevens vindt u via de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via post@birtemirbach.de.

SSL- c.q. TLS-encryptie

Deze pagina gebruikt om veiligheidsredenen en tot bescherming van niet-openbaargemaakte informatie als bijvoorbeeld opdrachten en aanvragen, die u aan mij stuurt, een SSL- c.q. TLS-encryptie. Of een webpagina geëncrypteerd is of niet ziet u daaraan dat de adresbalk van„http://“ naar „https://“ wisselt en aan het slot-symbool in de adresbalk van uw browser.

Wanneer de SSL- c.q. TLS-encyptie geactiveerd is kunnen de gegevens, die u aan mij stuurt, niet van anderen meegelezen worden.

Analyse tools:

Statisfy

Dezw website gebruikt het tool Statisfy om bezoekerstoegangen statistisch te analyseren. Statisfy verwerkt en bewaard geen persoonlijke gegevens, ook geen IP-adressen, en plaatst geen cookies. Statisfy telt pagina-weergaven en geen bezoekers.

Gebruik en toepassing van functies van de auteursrechtenorganisatie VG Wort

Ik gebruik sessiecookies van de VG Wort, München, de Duitse auteursrechtenorganisatie, om de toegang op teksten te meten. Sessiecookies zijn klein hoeveelheden data die in het werkgeheugen van de computer van de gebruiker worden opgeslagen. In een sessiecookie wordt een onwillekeurig gegenereerde unieke identificatienummer opgeslagen, een zogenaamde sessie-ID. Bovendien bevat het cookie een oorsprongsaanduiding en zijn bewaringstermijn. Sessiecookies kunnen verder geen gegevens opslagen. Deze metingen worden door de INFOnline GmbH met hulp van de zentrale schaalbare meetmethode SZM uitgevoerd. Zij helpen erbij te bepalen, hoe waarschijnlijk het is dat een bepaalde tekst gekopieërd wordt, om wettelijke aanspraken van auteurs op een vergoeding te berekenen. Er worden geen persoonsgegevens via cookies opgeslagen.

Platform voor onlinegeschillenbeslechting

De Europese Commissie stelt een platform voor onlinegeschillenbeschlechting ter beschikking. Dit platform vindt u hier: https://webgate.ec.europa.eu/odr/

Het emailadres van de bestuurder van deze website: post@birtemirbach.de

Afzonderlijke gebruikersvoorwaarden

Indien bijzondere voorwaarden voor individueel gebruik van deze website afwijken van de hierboven genoemde punten, zal dit uitdrukkelijk worden vermeld op het betreffende punt. In dit geval gelden de speciale gebruiksvoorwaarden in het betreffende individuele geval.

tekst in: DuitsEngelsSpaans